top of page
  • Writer's picture

2019-9-15 "鵰神" 刁出血路

 

馬匹的腳質性能有分前中後置, 睇慣日本跑馬或打開winning post 的朋友, 應該非常熟悉 "大逃、逃、先行、差、追" 呢d形容詞, 在泥地賽道上, 我們見到很多先進賽馬地區, 如美國、杜拜等, 一般而言對前領或"先行"馬均較有利, 如採用差或追這類跑法, 在泥地上通常稍為吃虧, 所指的稍為可能是7對3或6對4之間, 如當日下雨, 則前領馬可能優勢再會擴大一點。


講左咁耐, 想帶出今天的主角- 鵰神 , 鵰神於香港跑泥地全上名, 早已確認泥地性能特佳, 於季尾最後一場可以沿途2叠望空最後彈甩今次又同場的安賦兩個馬位, 表現甚佳, 而本場其實同樣缺乏前領形馬匹, 因此鵰神又可以再次以中等步速"先行", 入直路率先叫糊。


預期今季鵰神仍會集中在泥地謀出路, 季內升上3班是遲早的事, 馬匹的質素不會高到哪裡, 然而性能與跑法已經可以幫到此馬殺出血路。


8 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page